Novinky e-mailom

Chcete od nás dostávať aktuálne novinky a cenníky? Prihláste sa k odberu.

Obchodné podmimenky 2 - odstavce 8-11


odstavce 1-7 | odstavce 8-11na stiahnutie v .doc

8. Záruka

U položky tovar je na faktúre uvedená doba trvania záruky, ak nie je uvedená, jedná sa spravidla o 24 mesiacov alebo záruku inzerovanú výrobcom alebo dodávateľom. Záručná doba začína bežať dňom predania tovaru. V prípade výmeny tovaru v záruke sa záruka nepredlžuje, ak je zostávajúca záruka na tovar dlhšia ako 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje hlavne na chyby spôsobené:

 • neoprávneným zásahom (porušenie ochranných pečatí, plomb, alebo nálepiek)
 • opravou alebo údržbou špeciálnych zariadení osobami, ktoré k tomu dodávateľ nepoveril
 • v dôsledku použitia tovaru k inému ako obvyklému účelu, nevhodným skladovaním, zlou alebo neodbornou obsluhou a pod.
 • nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom v dokumentácii tovaru
 • prevádzkou zariadenia v prostredí s nadmernou prašnosťou, teplotou alebo vlhkosťou vzduchu, ak nie je k tomu výrobok určený a prispôsobený
 • zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej CSN (zlé uzemnenie, prepätie, podpätie, výkyvy napätia v sieti)
 • bežným opotrebovávaním
 • živelnými pohromami alebo vyššou mocou


Porušenie alebo odstránenie generačných nálepiek na tovar môže mať za následok ukončenia záručnej doby a záručného servisu.

9. Reklamácia tovaru

Záručná doba začína odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Kupujúci je povinný ihneď po zaistení chyby preveriť stav tovaru a zistenú chybu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e-mailom, faxom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamácii zariadenia k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Slovenská pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans a pod. Tovar neposielajte vlakovou prepravnou službou ani poštou na dobierku – nebude prijaté! Dodávateľ nemôže zaisťovať dopravu z vlakového skladu do firmy, overovať a preberať dobierkové zásielky. Dopravné v rámci reklamácie ide k tiaži kupujúceho, ak nebolo dohodnuté inak. Miestom uplatnenia reklamácie je kamenný obchod dodávateľa. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar zákazníkovi na vlastné náklady.

Tovar určený na reklamáciu bude prijatý k reklamačnému riadeniu:

 • v pôvodnom obale; musí byť zbavený všetkých nepôvodných nálepiek atd.
 • s priloženou kópiou dodacieho listu alebo faktúry
 • s písomným popisom chyby
 • s kontaktnou (dodacou) adresou*, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru. (*Nemusí sa vždy zhodovať s pôvodnou fakturačnou adresou na priloženom doklade).


V prípade, že tovar nebude dodaný na reklamáciu s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného riadenia. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom čase. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí všetky náklady spojené s vyriadením reklamácie kupujúci. Reklamáciu zjavne poškodeného výrobku pri doprave od dodávateľa ku kupujúcemu je nutné uplatniť bez čakania v deň dodania tovaru (výnimočne nasledujúci pracovný deň). Rovnakým spôsobom je nutné reklamovať neúplnosť či nekompletnosť reklamovaného tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí byť braný ohľad. O oprávnenosti reklamácie a spôsobe odstránenia chyby rozhoduje dodávateľ na základe dodaných podkladov a materiálu. Ďalšie nároky vrátane náhrady následne vzniknutých škôd sú vylúčené. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa jeho dodania.


Vyzdvihnutie reklamovaného tovaru:

O tom, že je tovar pripravený k vyzvdvihnutiu, informuje predávajúci zákazníka prostredníctvom telefonátu, SMS správy alebo emailovej správy. Od tohto dňa začína plynúť 30 dňová lehota, behom ktorej je zákazník povinný si tovar vyzdvihúť. Ak sa tak nestane, zákazník je povinný zaplatit predávajúcemu poplatok vo výške 1 Euro bez dph za každý deň uskladnenia tovaru. Ak si zákazník nevyzdvihne tovar ani po 6 mesiacoch, predávajúci má právo tovar predať. Ak je predávajúcemu známa adresa zákazníka a jedná sa o tovar vyššej hodnoty,  je predávajúci povinný o zamýšlanom predaji vopred zákazníka upovedomiť a poskytnúť 14 dní na vyzdvihnutie tovaru. V prípade, že dôjde k predaju tovaru, ponechá si predávajúci čiastku zodpovedajúcu nákladom opravy (pokiaľ sa nejedná o záručnú opravu) a nákladom k uskladneniu a predaju, ktoré neboli doteraz zákazníkom uhradené. Zvyšnú sumu predávajúci vyplatí zakazníkovi.


10.Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú spracované v súlade so zákonom. Poskytnutím údajov k registrácii zákazníka/návštevníka súhlasí s tým, aby dodávateľ poskytnuté údaje spracoval a využil pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka/návštevníka. V súlade so zákonom, zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov z internetového obchodu.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnej vo výške ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávku (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

odstavce 1-7 | odstavce 8-11 |na stiahnutie v .doc